تائیدیه مدارک
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
شماره تماس: 32222060 (031)
/

تائیدیه مدارک

تایید کنسولی عبارت است از تایید  و تطابق مدارک بر اساس قوانین کشور مبدا آن ها. اسناد و مدارک صادر شده و دارای اعتبار قانونی در یک کشور در کشور دیگر فقط بعد از تایید کنسولی دارای اعتبار می باشد. به این منظور تایید کنسولی مدارک الزامی می باشد، مگر اینکه بر اساس قوانین کشور و یا معاهدات بین المللی تایید کنسولی غیر ممکن باشد. تایید مدارک عبارت است از تایید امضا شخص مسئول و مهر اداره مربوطه.

قانونی کردن اسناد شهروندان حقیقی و اشخاص حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده در فدراسیون روسیه به شرح ذیل انجام می شود:

1- اسناد شهروندان حقیقی و اشخاص حقوقی جمهوری اسلامی ایران  برای استفاده در فدراسیون روسیه باید به صورت رسمی توسط مترجم رسمی ترجمه و توسط وزارت دادگستری تایید و مهر شوند.

2- سپس اسناد توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یا نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید می شوند.

3- سپس اسناد در یکی از نمایندگی های کنسولی روسیه واقع در تهران، رشت یا اصفهان  تایید کنسولی می شود.

برای تایید کنسولی نیاز به مدارک ذیل است:

1- شناسنامه، گذرنامه یا کارت ملی معتبر متقاضی (اصل).

2- مدرک تایید شده توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.

مدت تایید 5 روز کاری می باشد.

توجه: اسناد مربوط به تجارت خارجی قابل تایید کنسولی نمی باشد.

اسناد و مدارک ذیل قابل تایید نمیباشند اگر:

 - بر خلاف قوانین فدراسیون روسیه باشند و یا محتوای آن ها بر خلاف منافع ملی فدراسیون روسیه باشد.

- بر خلاف معاهدات بین المللی که فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران قبول دارند باشند.

- عدم مشخصات اصلی از قبیل شماره، تاریخ، امضا و مهر باشند. و یا امضا شخص مسؤل با نمونه امضایی که در سرکنسولگری است مطابقت نکند.

-  دارای محو شدگی و یا تصحیح باشند.

- مهر و امضا ها دقیق و واضح نباشد.

هزینه تایید کنسولی 42 دلار می باشد